Finabank groeit met 40% in 2015 en is voorbereid op somber 2016

2015 is, in het bijzonder op economisch gebied, een bewogen jaar geweest. De bancaire sector in Suriname kreeg als gevolg van nationale en internationale ontwikkelingen te maken met onder anderen aangescherpte regelgeving en uitdagingen ten aanzien van de devaluatie van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Desalniettemin is Finabank N.V. er in 2015 geslaagd met bijzondere inspanning  de financiële positie van de organisatie verder te versterken en heeft de bank zelfs een groei van maar liefst 40% bewerkstelligd.

Vandaag publiceert Finabank N.V. haar jaarverslag over 2015 tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De directie en raad van commissarissen zijn content met de de financiële resultaten van de bank in 2015 maar hebben een sombere verwachting voor het komende boekjaar van 2016.

Het bedrijfsresultaat na belastingen steeg met 40% tot SRD 10,8 miljoen. De totale baten van de bank bedroegen SRD 47,1 miljoen; 26,6% hoger dan in 2014. De groei van Finabank N.V. werd in 2015 voornamelijk gerealiseerd door een verhoging van de middelen die klanten aan de bank toevertrouwde van SRD 431,0 miljoen, naar SRD 542,1 miljoen. Deze groei werd bewerkstelligd door het publieke vertrouwen van de Surinaamse bevolking, evenals het Surinaamse bedrijfsleven in Finabank N.V. Het totaal aan kredieten dat verstrekt werd aan cliënten van de bank steeg met 17% tot SRD 366,1 miljoen.

De totale kosten van de bank stegen met 20,4% tot SRD 30,3 miljoen. De belangrijkste oorzaak van deze kostenstijging vloeit voort uit de stijging in personeelskosten en implementatie van high-end IT-infrastructuur van de organisatie.

Het balanstotaal van Finabank N.V. steeg met 26% tot SRD 700,9 miljoen. De BIS-ratio van Finabank N.V. over 2015 bedroeg 18%, ruim boven de interne benchmark van de organisatie van 15% en ruim boven de 10% norm zoals bepaald is door de Centrale Bank van Suriname.

Bij het uitvoeren van het strategisch plan van de organisatie heeft Finabank N.V. zich het afgelopen jaar voornamelijk gericht op de strategische focusgebieden: Governance, Risk & Compliance, ICT, en HRM. Verder nam de bank haar nieuw hoofdkantoor aan de Dr. Sophie Redmondstraat in gebruik en heeft de organisatie verdere stappen tot het vergroten en moderniseren van haar kantorennetwerk ondernomen.

Voor het eerst in de geschiedenis is de bank ertoe overgegaan dividend uit te keren aan haar aandeelhouders. Op voorstel van de Raad van Commissarissen heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten 25% van de nettowinst, ad SRD 2,7 miljoen uit te keren. Vermeldenswaardig is dat de uitkering een jaar eerder geschiedt dan opgenomen is in het strategisch plan.

De raad van commissarissen en de directie zijn content over de resultaten die geboekt zijn in 2015 en zijn de gemeenschap van Suriname erkentelijk voor het verder toegenomen vertrouwen in Finabank N.V.

Ondanks het goede resultaat geboekt in 2015 ziet de bank de toekomst in mineur stemming tegemoet. De macro-economische vooruitzichten zijn bijzonder moeilijk voor 2016 en mogelijk verder. De opwaartse druk op de SRD-USD wisselkoers resulteert erin dat de koopkracht achteruitgaat, bedrijven in moeilijk vaarwater komen vanwege afnemende omzetten en in stijgende kostprijzen en operationele kosten. Deze macro-economische omstandigheden hebben een negatieve impact op zowel de solvabiliteit, liquiditeit als het rendement van banken. Wij benadrukken dat de gemeenschap alsook banken behoefte hebben aan transparantie en good governance om de sombere vooruitzichten te kunnen doorstaan.

De directie en raad van commissarissen zijn ervan overtuigd om deze moeilijke economische periode goed te kunnen overbruggen. De bank is solide en heeft een van de hoogste solvabiliteitsratio’s van 18% in de sector alsook een uitstekende liquiditeitspositie van 70%.

Eblein G. Frangie
President-Directeur Finabank N.V.

TerugCopyright © 2022 | Disclaimer